MTA Társadalomkutató Központ Tel.: 224-67-00 Cím: 1014 Budapest, Országház utca 30.


interreg

Megjelent kötetek:


Regionális és nemzeti identitásformák a 18–20. századi magyar és szlovák történetéhez
Felekezetek, egyházpolitika, identitás
FELEKEZETEK, EGYHÁZPOLITIKA, IDENTITÁS
KONFESIE, CIRKEVNA POLITIKA, IDENTITATartalom • Obsah

Előszó (SZARKA László – Štefan ŠUTAJ) 9
Úvod (Štefan ŠUTAJ – László SZARKA) 11
I. IDENTITÁS, TRADÍCIÓ, SZEKULARIZÁCIÓ • IDENTITA, TRADÍCIE, SEKULARIZÁCIA
GERGELY Jenő
           Vallási és nemzeti identitás – egyházak, felekezetek és állam kapcsolata 1945 előtt 15
           Náboženská a národná identita – vzťah cirkví, vierovyznaní a štátu pred rokom 1945 22
Ivan PETRANSKÝ
           Egyházpolitika Szlovákiában 1945–1948 között 29
           Cirkevná politika na Slovensku v rokoch 1945 – 1948 39
BALOGH Margit
           „Isten szabad ege alatt” – az egyházak Magyarországon 1945 és 1948 között 49
           „Pod slobodným nebom Boha“ – cirkvi v Maďarsku v rokoch 1945 – 1948 61
TÓTH Ágnes
           Kitelepítések, egyházak, identitás. Az evangélikus egyház törekvései nem magyar anyanyelvű
           hívei védelmében 1945–1948 73
           Vysídľovanie, cirkvi, identita. Úsilie evanjelickej cirkvi ochrániť svojich veriacich s nemaďarským            materinským jazykom v rokoch 1945 – 1948 88
Josef HAĽKO
           A felforgató katolikus akció Csehszlovákiában, avagy a szlovákiai katolikusok identitásának
           próbája 103
           Rozkolnícka katolícka akcia v Československu ako skúška identity katolíkov na Slovensku 107
II. KATOLIKUSOK ÉS PROTESTÁNSOK A KOMMUNISTA PÁRTÁLLAMOKBAN • KATOLÍCI A PROTESTANTI V KOMUNISTICKÝCH ŠTÁTOCH
Róbert LETZ
           Az állami egyházpolitika Szlovákiában 1948–1989 között 113
           Cirkevná politika štátu na Slovensku v rokoch 1948 – 1989 131
GÁRDONYI Máté
           Túlélés – együttműködés – ellenállás. A katolikus egyház stratégiái a „népi demokráciákban” 149
           Prežitie – spolupráca – odboj. Stratégie katolíckej cirkvi v „ľudových demokráciach“157
Jan PESEK
           A protestáns egyházak Szlovákiában 1945–1989 között 165
           Protestantské cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 177
KISS Réka
           Protestánsok lehetőségei Magyarországon – az „oszd meg és uralkodj” elve és gyakorlata 189
           Možnosti protestantov – princíp a prax zásady „Rozdeľuj a panuj“ 200
FEJÉRDY András
           A szocialista tömb és a II. Vatikáni Zsinat 211
           Socialistický blok a II. Vatikánsky koncil 225
SPANNENBERGER Norbert
           Hogyan láttak minket Nyugatról? A kelet-közép-európai katolikus egyházak a német  nyelvű            sajtóban 239
           Ako nás vnímali na Západe? Katolícka cirkev vo východnej a strednej Európe v tlači z  nemeckej           jazykovej oblasti 250
III. KÁLVÁRIAÚT – HELYZETKÉP A GÖRÖG KATOLIKUSOKRÓL ÉS AZ ORTODOXOKRÓL • KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRIU – VÝVIN GRÉCKOKATOLÍCKEJ A ORTODOXNEJ CIRKVE
Michal BARNOVSKÝ
           A görög katolikus egyház Szlovákiában a második világháború után 263
           Gréckokatolícka cirkev na Slovensku po druhej svetovej vojne 277
VÉGHSEŐ Tamás
           Útkeresés kényszerpályák között: görög katolikusok Magyarországon és Ukrajnában 1945 után            289
           Hľadanie cesty medzi vnútenými dráhami: gréckokatolíci v Maďarsku a na Ukrajine po roku 1945            295
Stanislav KONEČNÝ
           A szlovákiai ortodox egyház a második világháború után 301
           Pravoslávna cirkev na Slovensku po druhej svetovej vojne 321
DUJMOV Milan
           A magyarországi ortodoxia 1945 után 341
           Ortodoxné cirkvi v Maďarsku po roku 1945 347
IV. VALLÁSI ÉS EGYHÁZI VÁLTOZÁSOK – PILLANTÁS A KÖZELMÚLTRA • KONFESIONÁLNE A CIRKEVNÉ ZMENY – POHĽAD DO BLÍZKEJ MINULOSTI
MÁTHÉ-TÓTH András – SARNYAI Csaba Máté
           Egyházak a rendszerváltó Kelet-Közép-Európában. Egy nemzetközi vizsgálat tapasztalatai,
           különös tekintettel Magyarországra, Szlovákiára és Ukrajnára 355
           Cirkvi v strednej a východnej Európe počas transformácie. Skúsenosti z medzinárodného výskumu
          s osobitým zreteľom na Maďarsko, Slovensko a Ukrajinu 360
Michaela MORAVČÍKOVÁ
           Egyházpolitika Szlovákiában 1989 után 365
           Cirkevná politika na Slovensku po roku 1989 376
Mária HOMIŠINOVÁ – Štefan ŠUTAJ
           Vallás és egyház 1989 után Szlovákiában 387
           Náboženstvo a cirkev po roku 1989 na Slovensku 399
FEDOR Tibor
           Egyház-finanszírozás Magyarországon 411
           Financovanie cirkví v Maďarsku 419
FAZEKAS Csaba
           Néhány gondolat az egyháztörténet-írásról és kutatóműhelyeiről 427
           Úvahy o cirkevných dejinách a o výskumných pracoviskách 432
Denominations, church policies, identity in Hungary and Slovakia after 1945 437
A kötet szerzői / Autori zväzku 451

 

 
© Copyright MTA TK © 2008 VZs WEBPROGRAMOZÁS